Producenci
Regulamin

Regulamin serwisu www.soullab.pl

Wersja z dnia 24.05.2018

1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

2 Informacje obligatoryjne

3 Zawarcie umowy

4 Dostawa

5 Formy płatności, wymagalność, odsetki za opóźnienie i zastrzeżenie prawa własności

6 Prawo odstąpienia

7 Reklamacje

8 Odpowiedzialność odszkodowawcza

9 Postanowienia pozostałe

Załączniki

1 Zakres obowiązywania regulaminu i jego treść

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje wszelkie sprawy związane z korzystaniem z serwisu www.soullab.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

2. „Soul lab sp. z o.o.” (jak zdefiniowano poniżej) może w każdym czasie zmienić Regulamin przez udostępnienie w Serwisie jego nowej wersji. Zmiana obowiązuje od 8. dnia po dniu zastąpienia starego Regulaminu nowym chyba, że nowy Regulamin przewiduje późniejsze wejście w życie zmiany. „Soul lab sp. z o.o." zawiadomi o wprowadzeniu zmiany, zamieszczając odpowiednią informację w Serwisie pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.

3. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki, do których odsyłają postanowienia   2 Regulaminu.

2 Informacje obligatoryjne

1. Serwis prowadzony jest przez firmę „Soul lab sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J.K. Chodkiewicza 8 lok. 80, 02-593 Warszawa, NIP: PL 5213788440, REGON: 36783794300000, wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, III Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod  numerem KRS 0000687363, (zwaną dalej „Soul lab sp. z o.o.").

2. Kupującym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną (zwanym dalej „Kupującym” lub „Klientem”).

3. Z firmą „Soul lab sp. z o.o." można skontaktować się pod adresem ul.Stępińska 22/30 lok.404

, 00-739 Warszawy, pod numerem telefonu 22 400 00 90 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 16:00) oraz pod adresem e-mail info@soullab.pl.

4. Serwis służy informowaniu o produktach oferowanych przez spółkę „Soul lab sp. z o.o.", w tym przede wszystkim o kosmetykach, rejestrowaniu Klientów oraz zawieraniu i wykonywaniu umów sprzedaży dotyczących tych produktów.

5. Informacje i regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Załączniku 1 oraz 2.

6. Zakazane jest zamieszczanie lub dostarczanie przez Klientów Serwisu treści bezprawnych lub naruszających dobre obyczaje.

7. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu i produktów zamieszczonych w Serwisie należy składać pisemnie, telefonicznie lub e-mailem na adres, numer telefonu lub adres e-mail wskazane w ust. 3 powyżej. „Soul lab sp. z o.o.", w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

8. Z chwilą rejestracji w Serwisie, bądź z chwilą złożenia zamówienia bez rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia pomiędzy „Soul lab sp. z o.o." a Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa taka zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu takiej umowy wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść umów sprzedaży produktów, które zostały zawarte przez Klienta przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie usług, konto danego Klienta przestanie być aktywne i dostępne dla niego, zaś wszelkie złożone przez niego zamówienia, za wyjątkiem zamówień, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostaną anulowane.

3 Zawarcie umowy

1. Serwis nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży dotyczącej oferowanych w nim produktów, tylko zaproszenie do składania ofert.

2. Przez złożenie zamówienia Klient składa spółce „Soul lab sp. z o.o." ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

3. Oferta wiąże tylko wówczas, jeśli spółka „Soul lab sp. z o.o." niezwłocznie wyśle potwierdzenie jej otrzymania na adres e-mail wskazany przez Klienta. Potwierdzenie takie nie stanowi jeszcze przyjęcia oferty przez spółkę „Soul lab sp. z o.o.".

4. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli spółka „Soul lab sp. z o.o." nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez spółkę „Soul lab sp. z o.o.", co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

5. Treść oferty, a po jej przyjęciu treść umowy sprzedaży, jest przechowywana przez spółkę „Soul lab sp. z o.o." i przesyłana Klientowi e-mailem w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej oraz w potwierdzeniu wysłania produktu, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku po cenach, które obowiązywały w chwili złożenia przez Klienta oferty, która została następnie przyjęta przez spółkę „Soul lab sp. z o.o.". W pozostałym zakresie spółka „Soul lab sp. z o.o." może swobodnie zmieniać ceny. Ceny zawierają wszystkie podatki i cła.

7. Jeżeli Klient zarejestrował się w Serwisie, wówczas nie wolno mu przekazywać hasła osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient przekazał swoje hasło lub które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się hasłem do konta w Serwisie.

8. Umowy sprzedaży zawierane są wyłącznie w języku polskim.

9. Maksymalna liczba identycznych produktów objętych jednym zamówieniem nie może przekraczać 10 sztuk.

4 Dostawa

1. Dostawa zamówionego produktu zostanie zrealizowana tylko wtedy, gdy adres dostawy jest na terenie Polski.

2. Przy zamówieniach o wartości co najmniej 250,00 zł brutto dostawa jest bezpłatna. Jeżeli wartość zamówienia jest niższa niż 250,00 zł brutto, wówczas „Soul lab sp. z o.o." nalicza koszty przesyłki w wysokości:

  • 20,00 zł brutto przesyłka dostarczona za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • 13,00 zł brutto przesyłka dostarczona za pośrednictwem paczkomatów InPost,

Koszty przesyłki stanowią koszt jednej przesyłki, bez względu na ilość zamówionych produktów znajdujących się w jednej przesyłce.

3. Dostawa następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Termin dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych w zależności od wyboru opcji dostawy licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia

5. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.

5 Formy płatności

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione produkty:

a. karta płatnicza;

c. szybki przelew transferowy – E-przelew;

2. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w ust. 1 powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.

6 Prawo odstąpienia

1. Jeżeli Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami. W przeciwnym razie poniższych postanowień nie stosuje się.

2. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Klient może wykorzystać w tym celu przygotowany przez spółkę „Soul lab sp. z o.o." formularz odstąpienia, który jest załączany do każdego zamówienia, wysyłając uzupełniony formularz na adres wskazany w ust. 3 poniżej. Klient może również wykorzystać formularz odstąpienia stanowiący załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów.

3. Zwracany towar powinien zostać wysłany przez Klienta na adres:

„Soul lab Sp. z o.o."

ul. Stępińska 22/30 lok.404

00-739 Warszawy,

z dopiskiem ZWROT

4. W razie skutecznego wykonania prawa odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a Kupujący jest wolny od wszelkich zobowiązań.  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego towaru będące wynikiem korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

5. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie wraz z wysłaniem oświadczenia o odstąpieniu albo oddzielnie – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany (przesyłki takie nie będą odbierane, w związku z czym towar uznaje się za niezwrócony).

6. Zwrot uiszczonej przez Kupującego ceny produktu wraz z kosztami jego przesyłki do Kupującego zostanie dokonany przez spółkę „Soul lab sp. z o.o." niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dokonany zostanie przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient.

7. Serwis nie weryfikuje z czyjej karty kredytowej nastąpiła płatność za produkty zamówione w Serwisie. Weryfikacja taka nie jest dokonywana również przed dokonaniem zwrotu ceny produktu oraz kosztów przesyłki do Kupującego.

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Kupującemu w przypadkach wskazanych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, tj. w przypadku umowy:

1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

7 Reklamacje

1. „Soul lab sp. z o.o." zobowiązana jest dostarczyć produkt wolny od wad. W razie, gdy Kupujący jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas do umowy sprzedaży stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o sprzedaży (przepisy dot. rękojmi za wady). Reklamacje i roszczenia z tytułu wad produktu (rzeczy) powinny być zgłaszane zgodnie z tymi przepisami.

2. Jeżeli sprzedany produkt ma wady, wówczas Kupujący może składając reklamację:

a) żądać usunięcia wady albo

b) żądać wymiany produktu na produkt wolny od wad albo

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (od umowy nie można odstąpić, o ile wada produktu jest nieistotna).

3. „Soul lab sp. z o.o." jest zobowiązana wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. „Soul lab sp. z o.o." może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową produktu wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

4. W razie, gdy Kupujący złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, albo odstąpieniu od umowy, wówczas „Soul lab sp. z o.o." może jednak wymienić wadliwy produkt na wolny od wad, albo wadę usunąć, o ile czynności te nastąpią niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie ma jednak zastosowania w razie, gdy produkt był już wymieniony lub naprawiany przez firmę „Soul lab sp. z o.o." albo „Soul lab sp. z o.o." nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany produktu na wolny od wad lub obowiązkowi usunięcia wady.

5. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez firmę „Soul lab sp. z o.o." usunięcia wady żądać wymiany produktu na wolny od wad, albo zamiast wymiany produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe, albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez firmę „Soul lab sp. z o.o.".

6. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu z wadą pozostaje do wartości produktu bez wady.

7. Przy ocenie nadmierności kosztów – o których mowa w ust. 3 oraz 5 powyżej - uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

8. Reklamacje należy składać pisemnie na adres wskazany w   6 ust. 3 Regulaminu.

9. Składając reklamację należy opisać wadę produktu. Kupujący może wykorzystać do tego celu  formularz zwrotu przesłany Kupującemu wraz z produktem. Produkt musi zostać przesłany z powrotem wraz z reklamacją  na adres wskazany w   6 ust. 3 niniejszego Regulaminu. Zdanie poprzednie nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Kupujący żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Kupujący zobowiązany jest jednak przesłać produkt na adres wskazany w   6 ust. 3 Regulaminu, jeśli spółka „Soul lab sp. z o.o." uzna to za konieczne. Koszt przesyłki zwracany jest przez Sprzedawcę w razie uznania reklamacji za uzasadnioną. Przesłanie produktu przez Kupującego na adres wskazany w   6 ust. 3 Regulaminu za pobraniem nie będzie akceptowane.

10. „Soul lab sp. z o.o.", najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku, gdy reklamacja będzie uzasadniona, Serwis poinformuje Klienta o proponowanym sposobie realizacji reklamacji. Jeżeli Kupujący zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a „Soul lab sp. z o.o." nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

11. „Soul lab sp. z o.o." odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu poprzednim.

12. „Soul lab sp. z o.o." nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty oraz nie świadczy usług posprzedażnych.

13. Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym m.in.:

14. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;

15. Kupujący uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;

16. Kupujący może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

17. Jeżeli Kupujący nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, wówczas postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się (zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego). Reklamacja powinna zostać złożona na adres wskazany w ust. 8 powyżej.

8 Odpowiedzialność odszkodowawcza

1. Odszkodowanie za naruszenie obowiązków wynikających z umowy należy się w wypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach. To samo dotyczy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Należy przestrzegać wszelkich wskazówek zamieszczonych na opakowaniach lub pojemnikach. „Soul lab sp. z o.o." nie odpowiada za skutki użycia produktów niezgodnie z tymi wskazówkami, ani za skutki niezastosowania się do tych wskazówek.

2. Odpowiedzialność firmy „Soul lab sp. z o.o." wobec Klienta nie będącego konsumentem ograniczona jest do kwoty, jaką Klient uiścił za reklamowany produkt (względnie kosztów dostawy, jeżeli reklamacją objęte są koszty dostawy).

9 Postanowienia pozostałe

1. Jeżeli treści zamieszczone przez Klienta w Serwisie (np. oceny produktów) stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient dobrowolnie zamieszczając takie treści w Serwisie udziela spółce „Soul lab sp. z o.o." niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez spółkę „Soul lab sp. z o.o." z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Serwisie. Do spraw uregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się prawo polskie, z wyłączeniem konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Załącznik 1

Regulacje i informacje dotyczące ochrony danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest spółka „Soul lab sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J.K. Chodkiewicza 8 lok. 80, 02-593 Warszawa, NIP: PL 5213788440, REGON: 36783794300000, wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, III Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod  numerem KRS 0000687363 (zwana dalej „Soul lab sp. z o.o.”).

2. Dokonując rejestracji lub składając zamówienie w Serwisie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie spółki „Soul lab sp. z o.o." oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, realizacji zamówień i umowy sprzedaży (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub w trakcie składania zamówienia). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia lub umowy przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

3. Spółka „Soul lab sp. z o.o." przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. „Soul lab sp. z o.o." przekazuje dane osobowe Klientów wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy realizują na zlecenie spółki „Soul lab sp. z o.o." zamówienia złożone przez Klientów. Przetwarzanie danych osobowych przez te podmioty odbywa się wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych przez Klientów.

5. Spółka „Soul lab sp. z o.o." każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną. „Soul lab sp. z o.o." może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonych usług:

a. nazwisko i imiona;

b. adres zamieszkania lub pobytu;

c. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;

d. adres poczty elektronicznej;

e. numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego;

f. płeć;

g. data urodzenia.

6. „Soul lab sp. z o.o.", jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7. „Soul lab sp. z o.o." zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do treści swoich danych, prawo żądania aktualizacji danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

8. Spółka „Soul lab sp. z o.o." przetwarza dane osobowe Klienta w celach marketingowych – w tym w celu wysyłanie Klientowi newslettera oraz innych informacji handlowych – jedynie za zgodą Klienta (wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie rejestracji lub składania zamówienia).

 

Załącznik 2

Polityka bezpieczeństwa i ochrona danych osobowych

(wersja z dnia 24.05.2018 r.) 

Ochrona danych osobowych naszych Klientów ma dla nas najwyższy priorytet. Zapewniamy, iż dane zbierane, przetwarzane i wykorzystywane przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa. Poniżej chcielibyśmy poinformować Państwa o tym, jakich danych osobowych potrzebujemy od Państwa i w jakim celu je przetwarzamy. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Soul lab sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J.K. Chodkiewicza 8 lok. 80, 02-593 Warszawa, NIP: PL 5213788440, REGON: 36783794300000, wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, III Wydział Gospodarczy KRS do rejestru przedsiębiorców pod  numerem KRS 0000687363.

I. Kiedy i dlaczego zbieramy dane osobowe?

1. Informacje ogólne

Gromadzimy Państwa dane osobowe: podczas realizacji zamówienia, podczas wizyty na naszej stronie internetowej, podczas udziału w konkursach, podczas akcji testowania produktów, podczas nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu. Zbieranie przez nas powyższych danych pomaga nam na indywidualne ukształtowanie procesu zakupów w sklepie soullab.pl , jak też na stałe ulepszanie naszych usług. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do realizacji zamówienia, dostarczenia towarów, przetworzenia płatności, zapobieżenia niewłaściwemu korzystaniu z naszej strony internetowej oraz by przedstawiać Państwu oferty i informacje na temat produktów oraz usług dostosowane do Państwa preferencji zakupowych. 

2. Realizacja zamówienia (zakup na stronie soullab.pl )

W trakcie składania przez Państwa zamówienia na stronie soullab.pl , potrzebujemy od Państwa pewnych informacji. Przetwarzamy Państwa dane osobowe tylko w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wykonania umowy. Dotpay Sp. z o.o. jest odpowiedzialny za przetwarzanie płatności kartami kredytowymi. Wszystkie dane kart kredytowych są wprowadzane bezpośrednio do systemu Dotpay i nie mogą być przez nas odczytywane ani przechowywane. Dane rozliczeniowe dla zamówień mogą być przekazywane osobom trzecim, jeżeli jest to konieczne do celów windykacji należności. W tym kontekście zastrzegamy sobie w szczególności prawo do przeniesienia naszej wierzytelności na firmę windykacyjną lub do zlecenia takiej firmie ściągnięcia naszej wierzytelności. Jeśli współpracujemy z usługodawcami, są oni umownie zobowiązywani do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w takim samym stopniu jak my. Państwa dane adresowe i dane zamówienia będą przez nas przetwarzane w celach marketingowych dotyczących naszej działalności oraz personalizacji oferowanych przez nas produktów i usług. Mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu Państwa danych wysyłając do nas sprzeciw na adres: info@soullab.pl. 

II. Pliki „cookies”.

Informacje ogólne

Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies", zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki "cookies" są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje plików „cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

·       Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

·       Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki "cookies" podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

·       tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA,

·       określania profilu Klientów – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA,

·       analizowania aktywności Klientów – dopasowywania wyświetlanych im treści do ich profilu, co umożliwia ulepszanie zarządzania kampaniami reklamowymi za pośrednictwem narzędzi analitycznych DoubleClick – przez Google Inc. z siedzibą w USA,

·       popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com – przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,

·       w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia Klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupów ochroną Kupującego przez: Trusted Shops GmbH z siedzibą w Kolonii (50823) przy Subbelrather Strasse 15c,

·       prezentowania i wyrażenia opinii na stronach internetowych zewnętrznego serwisu internetowego Ceneo.pl – przez Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

·       informowania Klientów o tym, w którym sklepie kupią poszukiwany przez siebie produkt, jakie warunki sprzedaży oferuje sklep oraz jaką ma opinię wśród Klientów za pomocą serwisu skapiec.pl przez Skąpiec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

·       prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu Internetowego pobieranych z zewnętrznego serwisu internetowego Opineo.pl – przez Opineo.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

·       popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com przez Instagram LLC. z siedzibą w USA,

·       popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisów społecznościowych przy użyciu narzędzia addthis.com – przez AddThis Inc. z siedzibą w USA,

·       popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com – przez Twitter Inc. z siedzibą w USA,

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

III. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są nam potrzebne:

• w celu zawarcia i wykonania umowy zawartej z Państwem np. umowy sprzedaży zawieranej w naszym sklepie on-line (podstawa - umowa);

• w celu realizacji ciążących na nas obowiązków wynikających z prawa podatkowego, oraz rachunkowego (podstawa – przepis prawa);

• w celu archiwalnym, dochodzenia praw i roszczeń, obrony przed roszczeniami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

• w celach realizacji działań posprzedażowych polegających na analizie i badaniu satysfakcji klienta, zainteresowania sprzedawanymi przez nas markami i produktami i naszymi usługami (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

• w celach analitycznych i statystycznych - lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji oferowanych przez nas produktów i usług, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

• w celach zapewnienia bezpieczeństwa usług, które świadczymy drogą elektroniczną, przeciwdziałanie oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes);

• w celu organizacji programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych (nasz prawnie uzasadniony interes);

• by prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego naszego oraz osób trzecich, dotyczącego naszej działalności oraz oferowanych przez nas produktów i usług (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes);

• by dokonywać personalizacji treści reklamowych w zakresie dotyczącym naszej działalności oraz oferowanych przez nas produktów i usług m.in. zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dokonywanymi zakupami, Państwa aktywnościami - co będzie następowało na naszej stronie internetowej i w Internecie, na naszych aplikacjach, drogą pocztową (podstawa – nasz prawnie uzasadniony interes).

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również przetwarzać Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu informacji handlowych na temat naszej działalności oraz oferowanych przez nas towarów lub usług za pośrednictwem e-mail, SMS/MMS lub wiadomości wysłanych z aplikacji mobilnych. 

Ponadto mogą Państwo wyrazić zgodę na nagrywanie przez nas rozmów telefonicznych prowadzonych z Państwem przez Infolinię, co umożliwi nam kontrolę standardów prowadzonych rozmów z naszymi Klientami. 

IV. Odbiorcy danych.

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców: 

• naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;

• podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, firmy świadczące usługi archiwizacyjne, firmy obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail oraz sms, nasi doradcy, agencje reklamowe, firmy windykacyjne;

• innym odbiorcom danych – np. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom logistycznym, spółkom z naszej grupy kapitałowej;

• organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

V. Czas przetwarzania danych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia i wykonania zawartych z nami umów przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia z tym związane, czyli przez 6 lat+1 rok od końca roku, w którym doszło do wykonania umowy, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres realizacji roszczeń, plus dodatkowy rok dodajemy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych naszych użytkowników w danym roku. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych przez okres w jakim te cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż przez okres 3 lat od czasu ostatniego kontaktu Państwa z nami.

Dodatkowo do chwili przedawnienia roszczeń będziemy przechowywać dowód udzielonej przez Państwa zgody dla celów dowodowych – wykazania faktów na wypadek ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

VI. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo: 

• prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;

• prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;

• prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub łączącej nas z Państwem umowy;

• jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie te powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać:

• drogą mailową, wysyłając maila na adres: info@soullab.pl;

• zwracając się do nas pisemnie na adres: Soul lab sp. z o.o. ul. Stępińska 22/30 lok.404

, 00-739 Warszawa;

• kontaktując się telefonicznie na numer telefonu 22 400 00 90.

Zwracając się do nas, proszę pamiętać o podaniu nam Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i żądania. 

VII. Dobrowolność podania danych.

Podanie przez Państwa danych osobowych, o które prosimy przy zawarciu umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne zawarcia umowy i jej wykonania. 

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do prowadzonych przez nas działań marketingowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych drogą telefoniczną lub elektroniczną. 

Ochrona danych osobowych ma dla nas duże znaczenie. Z tych m.in. względów w naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będą mogli się Państwo skontaktować we wszelkich kwestiach dotyczących Państwa danych osobowych na adres e-mail info@soullab.pl .

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Kwestie bezpieczeństwa.

1. Zabezpieczenie hasłem

Jak wygląda bezpieczne hasło? Hasło bezpieczne powinno być czysto przypadkowe i składać się ze wszystkich znaków i znaków specjalnych podawanych przez klawiaturę. Zasadniczo podczas tworzenia hasła należy wziąć pod uwagę następujące kwestie: Hasło powinno składać się z: co najmniej ośmiu znaków, wielkich i małych liter, cyfr i znaków specjalnych, zmienianych co trzy miesiące - a każde konto powinno mieć swoje własne hasło. Przykład: 4 1G8ecp5/l lub OmjO76_Xm.

2. Spam i phishing

Prosimy unikać wysyłania haseł, loginu lub informacji o koncie poprzez e-mail. Poufnych danych, takich jak hasła, z zasady nie należy przekazywać osobom trzecim z powodu możliwego niewłaściwego wykorzystania! Prosimy nigdy nie odpowiadać na nieznane wiadomości marketingowe i nie klikać na linki w nich zawarte. W ten sposób potwierdzają Państwo spamerowi, że Państwa adres rzeczywiście istnieje i jest używany.

3. Bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu SSL

Dane osobowe takie jak nazwisko, adres, czy dane karty kredytowej są zabezpieczane u nas nowoczesnymi systemami szyfrującymi. Transfer danych odbywa się w sposób kodowany, niemożliwy do odczytania przez osoby trzecie. W tym celu korzystamy z tzw. Protokołu Secure Socket Layers (SSL) firmy GeoTrust - standardu zabezpieczeń, który jest obsługiwany przez wszystkie najpopularniejsze przeglądarki internetowe. Połączenie szyfrowane łatwo rozpoznać na pierwszy rzut oka po symbolu małej kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki. Zapewniamy, że podejmujemy wszelkie niezbędne środki w celu ochrony danych osobowych naszych klientów. W związku z tym prosimy Państwa o nieprzekazywanie nigdy swojego hasła do sklepu www.soullab.pl  oraz wybieranie kodowanego transferu danych (SSL), zawsze tam, gdzie to proponujemy (np. podczas składania zamówienia). W przypadku, gdyż dzielą Państwo komputer lub inne urządzenie, z którego łącza się Państwo z Internetem z osobami trzecimi, prosimy by zwróć uwagę, aby po każdej sesji w www.soullab.pl  wylogować się na urządzeniu. W ten sposób wspólnie osiągniemy cel, aby Państwa zakupy w www.soullab.pl były zawsze bezpieczne. 

IX. Zmiany Polityki Prywatności.

W przypadku wprowadzenia przez nas nowych produktów lub usług, zmiany procedur internetowych, dalszego rozwoju technologii bezpieczeństwa Internetu, czy też zmian prawnych Polityka Prywatności będzie musiała ulegać zmianom. Z tych względów zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej Polityki Prywatności w zależności od potrzeb. Zmiany opublikujemy tutaj. W związku z tym prosimy by regularnie odwiedzali Państwo tę stronę internetową, aby dowiedzieć się o aktualnym statusie Polityki Prywatności.

 

 

 

 

………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Towar prosimy odesłać na adres:

SOUL LAB SP. Z O.O.

ul. Stępińska 22/30 lok.404

00-739 Warszawa

 

 

 

 

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*):

………………………………………………..………………………………..……

…………………………………………………………..…………………………..

………………………………………………..………………………………..……

…………………………………………………………..…………………………..

 

Data zamówienia /odbioru (*)...………………………………………..…………

Nr zamówienia / Faktury VAT / Paragon (*)…………………………….………

 

 

 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl